SATIN ALMA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

“Rasathane Eston Kandilli Evleri No: A11 Blok Sitesi No: 50B İç Kapı No:2 34684 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Nadide Eda Albant Matilda Creations Butik Pasta (“Matilda Creations” veya “Şirket”) olarak; Satın alma süreci ile sınırlı olarak kimlik, iletişim, finans kategorilerine ait isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve Ödeme yönteminizin kredi kartı olması halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileri (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmemekte, doğrudan ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Tipindeki kişisel verileriniz

 • Satış operasyonlarının yürütülebilmesi,
 • İşlem güvenliğinin sağlanması,
 • Satış sonrası hizmetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin cevaplandırılabilmesi,
 • Tarafınız ile iletişime geçilebilmesi,
 • Ödeme ve kargo süreçlerinin yönetilmesi,
 • Kampanya, reklam ve tanıtım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Satış sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Matilda Creations yetkili amirleri ve çalışanlarına, gerekli görülmesi halinde Şirket yöneticilerine, hizmet alınan kargo firmalarına, anlaşmalı ödeme kuruluşlarına ve gerekli haller ile sınırlı olmak üzere tedarikçilere aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/2-c-f uyarınca; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Bunun dışında ilgili kişisel verileriniz, veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; veri işleyen sıfatıyla Şirket altyapı ve pazarlama süreçlerinde dijital ortam üzerinden hizmet alınan sunucusu yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara Kanun’un 9/1 fıkrasında belirtildiği üzere açık rızanız alınması koşuluyla aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman Matilda Creations’a başvurarak;         

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya www.matildacreations.com  adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Rasathane Eston Kandilli Evleri No: A11 Blok Sitesi No: 50B İç Kapı No:2 34684 Üsküdar/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@matildacreations.com adresine iletebilirsiniz. Matilda Creations, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Matilda Creations tarafından reddedilecektir.

Matilda Creations’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.