E-POSTA BÜLTEN ABONELİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 Sayın İlgili;

Rasathane Eston Kandilli Evleri No: A11 Blok Sitesi No: 50B İç Kapı No:2 34684 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Nadide Eda Albant Matilda Creations Butik Pasta (“Matilda Creations veya “Şirket”) olarak; e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

  • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi,
  • Gerçekleştirilecek uygulamalar ile sizlere özel reklam, tanıtım, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması,
  • Satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülebilmesi

Amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; ürün ve hizmet pazarlama süreçleri bakımında reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri uyarınca bilgilendirici e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kanun’un m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve iletişim koordinasyonunun sağlanması amacıyla Kanun’un 8/2/a ve 9/1 maddeleri uyarınca veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; veri işleyen sıfatıyla Şirket altyapı, hizmet, bulut bilişim vd. hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bulut hizmet sağlayıcıları ile çalışılması durumunda ise ilgili hizmetin sağlandığı yurt dışında yerleşik sunuculara aktarılabilecek bundan başka Şirket bünyesindeki yetkili çalışanlar ve yöneticileri tarafından işlenecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” m.11 kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirket’e iletebilirsiniz.

 

 

E-POSTA BÜLTEN ABONELİĞİ SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ

GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Bu kapsamda; E-posta Bülten Aboneliği Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta marifetiyle reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca yurtiçine ve yurtdışına aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi; tarafıma e-posta marifetiyle ulaşılabileceğini kabul beyan ederim.

İnternet sitesinde yer alan formu doldurup göndermeniz ile bu faaliyete ilişkin açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Eğer yukarıda yazılı aydınlatma kapsamında e-posta bülten aboneliği süreçlerine ilişkin tarafınıza ulaşılmasını istemiyorsanız ve bu kapsamda açık rızanız yoksa; işbu form üzerinden yapılan kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. Lütfen formu doldurmayınız. Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için Şirket yetkililerine danışabilirsiniz.

 

 

AÇIK RIZA BEYANI – YURT DIŞI VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN

Tarafıma sunulan E-posta Bülten Aboneliği Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, aydınlatma metninde işleneceği belirtilen kişisel verilerimin yine aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 9/1 fıkrasında belirtilen kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgilinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek Şirket’in hizmet aldığı sunucusu yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara aktarıldığı hususunda bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar ile ilkeler doğrultusunda ilgili amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin Matilda Creations tarafından aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına, Şirket web sitesinde yer verilen ilgili alanı işaretlemek suretiyle açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.